Daniela

Проект Въвеждане на реформата на ЕС за инвестиране на дребно за Зелен преход, финансиран от EUKI, ще проучва инвеститорските нагласи за устойчиво инвестиране в България, Румъния и Естония

ПРОЕКТЪТ ВЪВЕЖДАНЕ НА РЕФОРМАТА НА ЕС ЗА ИНВЕСТИРАНЕ НА ДРЕБНО ЗА ЗЕЛЕН ПРЕХОД, ФИНАНСИРАН ОТ EUKI ЩЕ СЕ ИЗПЪЛНЯВА ПРЕЗ СЛЕДВАЩИТЕ 22 МЕСЕЦАВ БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ АСОЦИАЦИЯТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ (АДВИБ)


През месец април 2024 г. започна същинската работа по проекта,  който е съвместна инициатива между 5 европейски организации. Проектът е с координатор 2DII – Asso 2 Degrees Investing Initiative, France, като партньори освен българската АДВИБ са още 3 организации от Европа – Institute of Baltic Studies (IBS), Estonia; Institute of Financial Studies (ISF), Romania; Association of Romanian Financial Services Users (AURSF), RomaniaПроектът има за цел да подпомогне изпълнението на Плана за действие на ЕС за устойчиво финансиране с акцент върху надзора, маркетинга и дистрибуцията на продукти (Действие 4 от Плана за действие за устойчиво финансиране, Директивата относно пазарите на финансови инструменти 2 и Директивата относно разпространението на застрахователни продукти) и потока от спестявания на инвеститорите на дребно за финансиране на прехода към въглеродно неутрална икономика.

На българските (АДВИБ), естонските (IBS) и румънските (ISF и AURSF) партньорски организации са предоставени успешно тествани методологии за проучване на потребителите. Възложени са анализ на устойчиви финансови продукти на местния пазар с въздействие върху околната среда. Предвидено е и разработването и адаптирането на специална платформа за инвеститори на дребно в областта на устойчивото финансиране, както и хъб за знания относно „greenwashing“. Партньорските организации ще подкрепят тяхното въвеждане, ще разпространяват резултатите и ще изграждат капацитета на местните власти, потребителите, участниците на пазара и академичната общност за интегриране на резултатите и поддържане на дейностите.

Предвидените дейности по проекта включват:

Проучване на потребителите: проучвания сред клиенти на банки, застрахователи и ползуватели на пенсионни продукти и изграждане на база данни със свободен достъп;

Проучване на пазарните практики: извършване на проучвания сред дребни клиенти, създаване на база данни със свободен достъп; разработване на модули за семинари за ръководители, издатели и дистрибутори на устойчиви финансови продукти;

Разработване на устойчив онлайн инструментариум: разработване от партньорите на устойчив онлайн инструментариум, който да повиши финансовата грамотност по отношение на устойчивото финансиране сред инвеститорите на дребно и достъпа до продукти с потенциал за въздействие, както и обучението на партньорски организации и техните членове в съответните страни. Създаване на партньорска мрежа от местните участници и възможност за ползването на ресурсите по проекта от същите: Разпространение на научни изследвания и въвеждане на Програма за обучение и  сертифициране.

Експерти по проекта са: проф. Бистра Боева – УНСС, доц. д-р Емил Тодорв – УНСС,  г-жа Евгения Кючукова-Троанска, представител на АИКБ в борда на Европейската консултативна група за финансово отчитане (EFRAG),  Атанас Божинов – експерт с  20-годишен опит в сферата на небанкови инвестиционни продукти – пенсионни фондове, взаимни/инвестиционни фондове, г-жа Виктория Караабова-Стоянова – медиен и комуникационен експерт, и г-жа Даниела Пеева, Председател на АДВИБ, която е и ръковидетел на проекта.

Даниела Пеева сподели, че от изпълнението на проекта зависи в голяма степен интегрирането на инвестиционните цели за устойчивост във финансови консултации в широк мащаб, както и повишаване на капацитета на надзорните органи за наблюдение на практиките за финансово консултиране и greenwashing.

„Ние очакваме след реализацията на проекта на българския финансов пазар да бъдат създъдени поне пет нови финансови продукта с висок потенциал за намаляване на емисиите на парникови газове в реалната икономика и намаляване на greenwashing практиките на въздействието. Не на последно място поставили сме си и амбициозната задача да спомогнем за повишаване на финансовата грамотност в областта на устойчивото финансиране и да повишим капацитета на инвеститорите на дребно при избор на подходящи финансови продукти“, сподели Даниела Пеева. 

Като ръководител на проекта тя вече е започнала изграждането на партньорска мрежа в България, за да може в бъдеще дабъдат споделяни с участниците на капиталовия пазар в България не само постигнатите резултати по проекта, но и да бъде обсъждан с тях по-лесния достъп до продукти с потенциал за въздействие сред инвеститорите на дребно.

Предстои разработването по проекта на платформа MyFairMoney, която ще бъде също на разположение на партньорските организации и инвеститорите, както на английски, така и на български език.

Повече информация за проекта можете да намерите на:

https://www.euki.de/en/euki-projects/implementation-of-the-eu-reforms-on-retail-investing-for-the-green-transition/


ЗА АСОЦИАЦИЯ НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ /АДВИБ/

АДВИБ е единствената представителна професионална организация на директорите за връзки с инвеститорите в страната. Ние активно работим за обединяване на интересите и повишаване на квалификацията на нашите членове, подобряване на инвестиционния климат в България и въвеждане на високи стандарти за представяне на българските публични компании пред инвеститорите в страната и чужбина

Ние обединяваме над 140 директори за връзки с инвеститорите на публични компании и други емитенти на ценни книжа. АДВИБ  е активен участник на българския капиталов пазар, основен коректив при промени в нормативната уредба и имплементиране на европейското законодателство. 

Активно си сътрудничим със всички институции и участници на капиталовия пазар в България. В 17 годишната си история сме провели повече от  100 публични мероприятия – кръгли маси, конференции, семинари, годишни срещи и обучения;  5 международни конференции с участници от над 12 страни.

Председател на УС на АДВИБ и ръководител проект е Даниела Пеева.