МЕНТОРИТЕ

Бойка Георгиева

Бойка Георгиева е дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор с дългогодишна практика, собствени и управител на „Одит Консулт Б“ ЕООД. Сред нейните клиенти са големи предприятия и компании, които реализират милиони печалби и управляват големи инвестиции.

Професионалният й опит е свързан с работа по международните счетоводни стандарти, преглед на финансови отчети, тематични проверки по задание на клиента, включително и по проекти, финансирани от ЕС и други донори, изграждане на методология на счетоводната отчетност, адаптирана към конкретната дейност на клиента и практически съвети по отношение на осчетоводяването, ефективно управление на риска и финансовата дейност.

Бойка Георгиева е експерт и по корпоративно консултиране, консултиране на клиентите по отношение на структурирането на техния бизнес по най-резултатния начин по отношение данъците и таксите,  търговското право в частта, свързана с обсъждане с клиентите на въпросите по динамично развиващата се законодателна област, данъчна защита на клиента, оценки на предприятия и кредитните обосновки.

mentors8